Én-, szociális és életvezetési kompetencia-fejlesztési és motivációs csoportfoglalkozás

A tevékenység célja az akcióterületen élők integrációjának segítése, egyéni és csoportos kompetenciáik fejlesztése. A hátrányos helyzetben élők számára szükséges olyan képességfejlesztő csoportfoglalkozások szervezése, melyek elősegítik az öngondoskodás, az egyéni és családi célok megfogalmazásának, az elérési út kijelölési készségének kialakulását a társadalmi reintegrációt.

A célcsoportba tartozó 48 fő jellemzően nem rendelkezik megfelelő személyes és szociális kompetenciákkal, kiforratlanok, vagy félig kialakultak személyiségjegyeik, helytelen megküzdési stratégiáik pedig csak elmélyítik hátrányaikat; kapcsolati hálójuk gyenge. A csoportfoglalkozásokon a résztvevők játékos feladatokon keresztül megismerhetnék saját készségeiket, cooping stratégiáikat, valamint a társas együttélés alapjait (empátia, együttműködés, segítségkérés, társadalmi részvétel), melyek elengedhetetlenek a későbbi kapcsolataik helyes működéséhez.

Képet kapnak az önmegismerés folyamatáról, elsajátítják, elmélyítik egyéni készségeikkel, képességeikkel kapcsolatos tudásaikat, képessé válnak egyéni célok megfogalmazására, megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés alapformáit, visszajelzést kapnak saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődnek a kommunikációs készségekben, konfliktuskezelési technikáik tárháza bővül, megismerik és tudatosan alkalmazzák a csoportszerepeket, együttműködőbbé, toleránsabbá válnak.

A csoportfoglalkozások során megszerezhető kompetenciák:

 • önismeret, önértékelés
 • egyéni célok megfogalmazása, célok elérési útjának kijelölése
 • kommunikáció
 • konfliktus és agresszió-kezelés
 • kapcsolatépítés
 • alkalmazkodási készség
 • együttműködés, csoport szerepek megismerése, alkalmazása
 • tolerancia
 • példaképek szerepe életünkben
 • egyéni és társadalmi felelősség
 • befogadás, előítélet mentesség
 • sokszínűség értékként kezelése
 • tudatos életvitel
 • családi élet értékelése
 • deviáns viselkedések elkerülése
 • stressz kezelés, pozitív megküzdési stratégiák
 • segítség keresése/kérése

A tematika összeállításánál figyelembe vesszük a fogyatékos személyek korlátait, a feladatok kiválasztásánál az általuk is végezhető gyakorlatokat helyezzük előtérbe. A Hidas (célorientált) szerepjáték lehetőséget teremt arra, hogy a fogyatékkal nem rendelkező résztvevők is szembesüljenek a fogyatékok jelentette korlátokkal, természetesen akkor, amikor a csoportkohézió már kialakult és fogékonnyá váltak a probléma iránt.

A csoportfoglalkozások elméleti oktatóteremben vagy egyéb rendezvényteremben egyaránt megvalósulhatnak. Módszerei között éppúgy szerepel prezentációval kísért elméleti oktatás, mint interaktív feladatok, helyzet-gyakorlatok, ezek megbeszélése, kiscsoportos munkák és az eredményeinek bemutatása, csoportmunkák összegzése.

A programelem célcsoportja az akcióterületen élő 48 fő.
A programelem gazdája Alsómocsolád Község Önkormányzata.

Az alkalmakon készült válogatott képek megtekinthetőek itt.

Reklámok